International Artists Residency Program, 2013.

Khoj International Artists' Association, New Delhi.